logo

آموزشی دیوار پارتیشن

در دیوار های پارتیشن کناف نحوه برش پنل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب، پنجره و ...) به چه شکل می باشد؟

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت “L” ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت “C” ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوی روزمره دیوارها وجود دارد (مانند فضاهای تولید مواد غذایی) از چه نوع پنلی باید استفاده کرد؟

در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ‌ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب رﯾﺰی ﻣﺪاوم وﺟﻮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﻤﺎنی با ﺿﺨﺎﻣﺖ12.5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﮔﺬاری ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ60 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

دیوار های پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟

دیوارهای پوششی به دو صورت بدون سازه فلزی و با سازه فلزی با توجه به محدودیت ها و شرایط دیوار زمینه، به آن متصل می شوند .

در ﺻﻮرت اطمینان از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻠﻮی دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ سیمانی آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درزﮔﯿﺮی و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟

در ﺻﻮرت آب ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب اﻧﺠﺎم کلیه مراحل تعریف شده درزگیری بدون نیاز به پوشش کاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ مخصوص اسکیم لایت گری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

خیر، سطح پوشش یافته با اندود ساتن سمنت حتما باید رنگ آمیزی شود.

مقدار آب اختلاط و میزان مصرف پودر بوردفیکس به ازای هر مترمربع پنل چقدر است؟

برای تهیه چسب بوردفیکس، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر، به طور تقریبی 5 الی 5/5 لیتر آب مورد نیاز می‌باشد و برای هر متر مربع حدودا ۵ کیلوگرم پودر بوردفیکس مورد نیاز است.

آموزشی رشد فردی

من درگرفتن پروژه جدید مشکل دارم ، چطور باید آن را برطرف کرد؟

شما در کنار مهارت های فنی ، نیاز به بالا بردن توانایی بازاریابی و یادگیری مهارت مذاکره دارید، که با استفاده از محتوای موجود می توانید این مشکل را برطرف کنید .

اقای رمضانی من همیشه پا درد دارم سر کار ، باید شغلمو عوض کنم ؟

سعی کنید همواره در طول کار ایمنی لازم رو رعایت کنید ، مشکل درد در قسمت پا ناشی از عدم رعایت بالا و پایین رفتن اصولی از تخته چوبست شماس .

قیمت که اعلام میکنم دیگه کارفرما زنگ نمیزنه چیکار باید کرد ؟

اولین و مهم ترین نکته سعی کنید تکنیک های مذاکره را به خوبی آموزش ببینید . مطلب بعدی اینکه ، یکی از اصلی ترین کارهای شما بعد از پرزنت مشتری ، پیگیری کردن مشتری می باشد و شما نباید منتظر تماس کارفرما باشید .

چطور میتونم اطلاعات اینستاگرامی خودم رو بالا ببرم

شبکه های مجازی و خصوصا اینستاگرام باعث رشد بیشر شما در کسب و کارتان خواهد شد . شما می توانید از طریق ارتباط با پشتیبانی آکادمی رمضانی و همچنین محتوای صفحه اینستاگرامی آکادمی رمضانی ، مهارت خود را در این زمینه به میزان زیادی افزایش دهید.

آموزشی سقف های کاذب

در پشت سقف کاذب به علت اختلاف دما و رطوبت یا عبور لوله های تاسیسات مکانیکی، تعرق ایجاد می شود. چه راه حلی برای این امر وجود دارد؟

در این گونه موارد برای جلوگیری از آسیب رساندن به پنل یا تایل سقفی توصیه می شود که در پشت سقف کاذب از لایه عایق استفاده شود. جهت کنترل و دفع رطوبت از طریق ایجاد تهویه و یا تعبیه لایه های ویژه بخاربند و یا زهکش، لازم می باشد (توضیح این که پشم معدنی در برابر رطوبت آسیب پذیر است).

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اموجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت 1 میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید اکادمی رمضانی نمی‌باشد.

در قسمت هایی که فاصله سقف کاذب از سقف اصلی ساختمان بیش از 1.5 متر است از چه نوع آویز گیری‌باید استفاده کرد؟

در صورت آویز گیری با ارتفاع بیش از 1.5 متر می‌توان از آویزنانیوس و تا حداکثر ۴متر استفاده نمود (استفاده از آویز نانیوس در سقف های دارای کد حریق الزامی است) همچنین می‌توان با قوطی کشی و کاهش ارتفاع به زیر 1.5 متر با استفاده از آویز ترکیبی از شاسی کشی ایجاد شده آویز گیری نمود.

آیا علاوه بر آویز گیری از سقف اصلی در سقف های کاذب مهاربندی دیگری لازم است؟

بله، در مواردی که دیوار کناف صرفا به سقف کاذب متصل می شود، اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در آن ضروری است. برای جلوگیری از حرکات جانبی، باید اعضای بادبندی در اجرای زیرسازی سقف کاذب در نظر گرفته شوند. به علاوه، در چنین شرایطی رعایت جزئیات مربوط به عایق کاری صوتی نیز توصیه می شود. برای سقف های کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجرای عناصر بادبندی جهت مهار حرکات جانبی (برای مساحت حداکثر هر 25 متر مربع) توصیه می گردد. جهت اطلاع از جزییات عناصر بادبندی، با پشتیبانی اکادمی رمضانی در ارتباط باشید.

جهت جلوگیری از بلند شدن تایل ها در سقف مشبکی که در معرض باد هستند مانند پیلوت، از چه راه حلی می توان استفاده کرد؟

ﮔﯿﺮه ﺗﺎﯾﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و پشت سقف کاذب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ، ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض وزش و ﮐﻮران ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ (ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ) ، در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻞ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

چه زمانی میتونیم از تیپ B به جای تیپ A استفاده کنیم ؟

زمانی که : *سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع *دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر *ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر *سقف کاذب ساده و فاقد شکست

دوره قرارداد امن کناف

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره برای تمامی افرادی که در زمینه ی کناف فعالیت دارند مفید،مناسب و کارآمد است .

برای مبالغ کم که شرایط پیگیری زیادی ندارد برنامه ای دارید؟

برای قرارداد هایی که رقم آن نسبتا پایین است تیم ما یک مینی قرارداد تهییه کرده که مانند قرارداد امن بازدارندگی دارد توضیح آنکه:در صورت بروز اختلاف شما میتوانید به راحتی مبلغی بیشتر از مبلغ قرارداد تحت عنوان خسارت دریافت کنید.

آیا واقعا این دوره من رو بصورت کامل از هر نوع قراردادی بی نیاز میکند؟

بله اگر دقیقا قراردادهای پیوست شده را به همراه آموزش های آن تنظیم کنید به مشکلی بر نخواهید خورد .

آیا دوره شما پشتیبان دارد؟

بله این دوره تا شش ماه پشتیبانی آنلاین دارد.

آیا این دوره از لحاظ حقوقی کامل و بدون اشکال است؟

بله این دوره با کمک تیم حقوقی آکادمی رمضانی که متشکل از وکلای مجرب می باشد تهییه و تنظیم شده است.

درک اصطلاحات حقوقی برای من دشوار است آیا میتوانم از این دوره استفاده کنم؟

بله ما در این دوره در یک بخشی به بررسی و ساده سازی اصطلاحات حقوقی پرداختیم و به ساده ترین شکل ممکن این دوره آماده سازی شده است .

سایت

رزومه شما را از کدام بخش میتوانیم بررسی کنم؟

رزومه ما را میتوانید در بخش درباره ی ما بصورت کامل مشاهده کنید .

هنگام ورود به سایت پیامک برای من ارسال نمیشود؟

در ابتدا امکان دارد به علت شلوغی شبکه پیامکی باشد و همچنین امکان دارد فرستنده ی پیامک ما از طرف شما مسدود شده باشد که میتوانید از طریق پشتیبانی آنلاین و تلفنی ما پیگیری کنید .

آیا سایت شما دارای مجوز است ؟

بله ما دارای مجوز ای نماد (مجوزی برای اعتبار بخشیدن به فروشگاه های اینترنتی ) هستیم که در پایین سایت قابل مشاهده است .

آیا درگاه پرداخت شما امن است؟

بله ما از سیستم و درگاه پرداخت زرین پال که یکی از معتبرترین ها در این زمینه است استفاده میکنیم .